Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities

 • In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Bruidsmode: mode (daaronder begrepen accessoires) voor dames, heren en kinderen ten behoeve van bijzondere gelegenheden, zoals huwelijken en feesten.
 • Maatwerk: een modeproduct samengesteld en geconfectioneerd op basis van specifieke wensen van de koper.
 • Ondernemer: de CBW-erkende verkoper/opdrachtnemer, deelnemer aan SG CBW, die met de koper een overeenkomst aangaat of wil aangaan.
 • Koper: de afnemer/opdrachtgever of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan.
 • Consument: de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Zakelijke koper: de koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Leverdatum: de in de overeenkomst bepaalde vaste dag, waarop de levering moet zijn verricht.
 • Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeen­komst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • SG CBW: Stichting Garantieregelingen CBW, die belast is met de uitvoering en handhaving van de garantieregelingen als bedoeld in de artikelen 13 en 16 van deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 2 – De geldigheid

Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door CBW-erkende ondernemers. Een overzicht daarvan is de vinden op www.cbw-erkend.nl. Als naast deze algemene voorwaarden ook specifieke webwinkelvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich beroepen op de bepaling die voor hem het gunstigst is.

 

ARTIKEL 3 – Intellectueel eigendom

 1. De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendom voor. Dit geldt bijvoorbeeld voor verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij moeten op verzoek van de ondernemer direct worden teruggegeven. De ondernemer behoudt in dat geval zijn overige rechten.
 2. De koper mag geen aanduidingen in de prestaties over het intellectueel eigendom van de onderne­mer verwijderen of wijzigen.
 3. De koper mag niet het materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten rust verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van de ondernemer.

 

ARTIKEL 4 – De offerte

 1. De offerte is tot 18 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. De offerte is gebaseerd op de door de koper verstrekte gegevens en (eventueel) door de ondernemer gedane metingen.
 2. De koper is verplicht de ondernemer te informeren over omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover de koper die kende of behoorde te kennen. Dit gaat bijvoorbeeld om maatschommelingen wegens zwangerschap of (voornemens om te gaan) lijnen.
 3. In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen
  1. een volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden;
  2. de totale (koop)prijs;
  3. de leverdatum;
  4. de risico’s voor beide partijen waaronder de (beperkte) mogelijkheid tot ruilen.
 4. De offerte vermeldt de betalingscondities als deze afwijken van artikel 5 lid 1 en artikel 10.
 5. Werkzaamheden die niet in de offerte staan vallen niet onder de overeenkomst en de in de offerte genoemde prijs.
 6. De ondernemer mag pasgeld in rekening brengen aan de koper als de koper uiteindelijk geen koop­overeenkomst met de ondernemer sluit. Dit mag alleen als hij dit aantoonbaar heeft aangegeven vóór het passen en het tarief helder is.

 

ARTIKEL 5 – De overeenkomst

Eigendomvoorbehoud

 • De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de koper verkochte zaken die koper heeft mee­genomen maar nog niet zijn betaald. De koper zorgt ervoor dat meegenomen onbetaalde zaken in nieuwstaat en onbeschadigd blijven, totdat de koopsom (en eventueel daarbij komende kosten en rente) zijn betaald. Extra schade door waardevermindering komt voor rekening van de koper.

Zekerheidstelling bij zakelijke kopers

 • Bij een overeenkomst met een zakelijke koper is de ondernemer gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de koper te vorderen.

Schadevergoeding bij zakelijke kopers

 • De ondernemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke koper nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke.

 

ARTIKEL 6 – Annulering, ruilen en opslag

Annulering

Annulering van de koop door de koper komt voor rekening en risico van de koper en ontslaat hem niet van zijn verplichting tot betaling. Alleen in het geval van overlijden of een levensbedreigende ziekte van een van de echtelieden waardoor het huwelijk geen doorgang kan vinden, geldt een uitzondering op deze regel. De koper moet dit zo nodig op verzoek van de ondernemer bewijzen, bijvoorbeeld door een doktersverklaring. In het geval van annulering op deze gronden mag de ondernemer al dan niet een redelijke vergoeding voor het door de ondernemer aantoonbaar geleden verlies aan de koper in rekening brengen.

Ruilen

De koper mag binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst eenmalig een andere keuze uit de col­lectie van ondernemer doen. Als de vervangende keuze goedkoper is dan de oorspronkelijke, dan blijft de oorspronkelijke prijs gelden. Ruilen kan niet als koper bij het sluiten van de overeenkomst zelf af ziet van de mogelijkheid tot ruilen (bijvoorbeeld in verband met levertijden van de leverancier). Dit wordt genoteerd op de overeenkomst.

Gevolgen niet afhalen

De ondernemer mag de overeenkomst ontbinden indien de gelegenheidsdatum waarvoor de zaak is bestemd is verstreken en de koper de zaak niet heeft afgehaald en geen nieuwe gelegenheidsdatum heeft doorgegeven. De ondernemer geeft in dat geval de koper 3 maanden de gelegenheid de zaak af te halen en stelt de koper hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte. Wordt na deze termijn de zaak niet afgehaald door de koper, dan kan de ondernemer vrij over de zaken beschikken, onverminderd zijn recht om de koopprijs, voor zover nog niet voldaan, op te eisen ter dekking van zijn schade.

Opslagkosten

Als de zaak door de koper later wordt opgehaald dan de oorspronkelijke gelegenheidsdatum mag de ondernemer de in redelijkheid gemaakte opslagkosten in rekening brengen.
Het risico van brand en beschadiging tijdens de opslag wordt door de ondernemer bij een consumenten­koop voor zijn rekening door verzekering gedekt.

 

ARTIKEL 7 – De leverdatum en levering

 1. Als er geen leverdatum overeengekomen is, moet levering uiterlijk 1 week voor de gelegenheids­datum plaatsvinden, tenzij partijen anders overeenkomen of op het laatste moment toch nog niet voorzienbare maataanpassingen nodig zijn.
 2. Bij overschrijding van de leverdatum heeft de koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te eisen.
 3. Bij overschrijding van de leverdatum is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke koper niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.
 4. Als de overeengekomen leverdatum niet wordt gehaald door omstandigheden die voor risico van koper komen, dan is de ondernemer niet aansprakelijk voor overschrijding van de leverdatum en eventuele schade die daaruit voortvloeit. Partijen treden dan in overleg om een nieuwe leverdatum af te spreken.

 

ARTIKEL 8 – Plichten van de ondernemer

 1. De ondernemer levert de afgesproken zaken goed en deugdelijk volgens de afspraken in de overeenkomst. De afgesproken werkzaamheden voert de ondernemer goed, deugdelijk en volgens de afspraken van de overeenkomst uit.
 2. De ondernemer houdt zich aan de wettelijke voorschriften bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 9 – Plichten van de koper

 1. De koper is verplicht de ondernemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover de koper die kende of behoorde te kennen. Dit gaat bijvoorbeeld om maatschommelingen wegens zwangerschap of (voornemens om te gaan) lijnen.
 2. De koper stelt de ondernemer in de gelegenheid de zaken te leveren dan wel het werk te verrichten.
 3. De koper is verplicht zorg te dragen voor de zaken van de ondernemer die bij de koper zijn totdat de koopsom volledig is voldaan (zie ook artikel 5 lid 1).
 4. De koper die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

 

ARTIKEL 10 – De betaling

Koop en verkoop van niet-maatwerk

 • Elke overeenkomst, met uitzondering van maatwerk, geschiedt onder de algemene betalingsconditie:
  • maximale aanbetaling bij consument: 50% van de koopsom; en verder:
  • indien niet op maat hoeft te worden geleverd: restant bij afhalen van de jurk/kleding, of
  • indien wel op maat moet worden geleverd: bij de eerste pas het restant tot maximaal 90% van de koopsom. De eigendom gaat over op de koper na ontvangst van een aanbetaling van meer dan 50% van de koopsom. Het resterende percentage wordt bij het afhalen betaald.

Maatwerk

 • Bij een overeenkomst voor uitsluitend maatwerk geldt als algemene betalingsconditie:
  • bij het geven van de opdracht door een consument: een aanbetaling van maximaal 25% van de overeengekomen som.
  • na de aanvoer van de materialen tot maximaal 50% van de totale koopsom. De eigendom van de zaak gaat over op de koper na ontvangst van een aanbetaling van meer dan 25% van de koopsom.
  • bij de eerste pas tot maximaal 75% en
  • bij afhalen van de jurk/kleding het resterende percentage.

Betaalbewijs en eigendom

 • Ondernemer geeft de koper een betalingsbewijs, dat ook dient als eigendomsbewijs.
 • Ondernemer draagt er zorg voor dat, ook voor derden, de eigendommen van kopers die bij de ondernemer achterblijven individueel bepaalbaar zijn door tenminste de naam van de eigenaar erop te vermelden.
 • Indien de koper niet in de winkel betaalt maar een factuur of betalingsverzoek ontvangt, dan staat hierop een redelijke betalingstermijn.

Aanbetalingsgarantie

 • Op de maximale aanbetaling genoemd in lid 1 en 2 is, bij een overeenkomst met een consument, de garantie van artikel 13 van toepassing. De koper moet zich houden aan de in dit artikel vermelde procedure.

Zakelijke kopers

 • Bij overeenkomsten met zakelijke kopers zijn partijen vrij om andere betalingscondities dan genoemd in lid 1 en 2 af te spreken. De aanbetalingsgarantie van artikel 13 is op deze overeenkomsten niet van toepassing.

Niet-tijdige betaling

 • Indien de koper niet tijdig betaalt, is hij automatisch in verzuim. De ondernemer zendt na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de koper op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.
 • De ondernemer is na verloop van de in lid 5 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer incassomaatregelen neemt, zijn de daaraan verbonden kosten conform de wettelijke regeling en tot ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van €40 voor rekening van de koper.
 • Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in lid 5 nog steeds niet is betaald, brengt de ondernemer wettelijke rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling genoemd in lid 5 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.

Recht van retentie

 • De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de koper tekortschiet in de voldoening van een opeisbare vordering, tenzij deze tekortkoming de terughouding niet rechtvaardigt.

 

ARTIKEL 11 – Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

Onder meer- of minderwerk wordt verstaan het werk dat, met instemming van beide partijen, extra of juist niet wordt uitgevoerd of een zaak die extra of juist niet wordt geleverd, ten opzichte van de overeenkomst. De ondernemer geeft vooraf duidelijkheid over de kosten.

Kosten die ontstaan doordat de koper in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de koper als meerwerk extra in rekening gebracht.

Hieronder wordt ook begrepen de na de sluiting van de koopovereenkomst gemaakte redelijke extra (vermaak)kosten in verband met maatcorrecties afwijkend van de maten opgenomen bij de eerste pas (bijvoorbeeld als gevolg van zwangerschap of gewichtsschommelingen van de koper), als de gekochte zaak reeds besteld, gesneden en/of geknipt is.

ARTIKEL 12 – Conformiteit en garantie

 1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de koper op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.
 2. Afwijkingen aan het geleverde van de kleur, structuur en dergelijke vormen alleen een reden tot klagen als deze afwijkingen uit technisch oogpunt onaanvaardbaar zijn volgens geldende en gebruikelijke normen of handelsgebruik.
 3. De productgaranties genoemd in lid 1 en 2 worden door de ondernemer verstrekt. Zij vallen niet onder de aanbetalingsgarantie van de SG CBW, genoemd in artikel 13.
 4. De koper is verplicht zich als een goed koper te gedragen. De koper moet bijvoorbeeld de zaak goed en afdoende onderhouden, zorgvuldig behandelen en deskundig (laten) reinigen. Bij bruidsmode en feestkleding dient de koper bij gebruik en reiniging rekening te houden met de vaak kwetsbare stoffen en applicaties. Reiniging door speciale bruidsmodereinigingsbedrijven, die garanties op het reinigingsresultaat afgeven, verdient de voorkeur.

 

ARTIKEL 13 – Aanbetalingsgarantie

Een stappenplan en meer informatie over deze garantie is te vinden op www.cbw-erkend.nl.

 1. De consument heeft een garantie als hij in het geval van faillissement/surseance/wettelijke schuldsanering van de ondernemer geen product geleverd heeft gekregen waar hij wel voor heeft aanbetaald. De garantie bestaat eruit dat de consument een vervangende overeenkomst kan sluiten met een andere CBW-erkende bruidsmode-/maatwerkondernemer, waarbij de aanbetaling op de verschuldigde prijs in mindering wordt gebracht.
 2. Om in aanmerking te komen voor de garantie moet de consument de volgende formaliteiten voldoen:
 3. De consument doet uiterlijk drie maanden nadat aan de voorwaarden in lid 1 is voldaan, of zoveel eerder als de gelegenheidsdatum nodig maakt, een schriftelijk of elektronisch (via www.cbw-erkend.nl) beroep op de aanbetalingsgarantie bij de SG CBW.
 4. De consument overlegt hierbij in ieder geval een kopie van de koopovereenkomst, een bewijs van aanbetaling en een kopie van het bericht van de curator/bewindvoerder dat de overeenkomst niet wordt uitgevoerd (namens de ondernemer, of door een overnemende partij tegen dezelfde condities als met de ondernemer was afgesproken) en dat de aanbetaling niet wordt terugbetaald. Er hoeft niet gewacht te worden op het bericht van de curator als de gelegenheidsdatum het noodzakelijk maakt eerder met de uitvoering van de aanbetalingsgarantie te beginnen.
 5. De consument is verplicht zijn vordering op de oorspronkelijke ondernemer (maximaal het in lid 6 in mindering te brengen bedrag) aan de SG CBW over te dragen.
 6. Als de consument voldoet aan de voorwaarden in lid 2 zal de SG CBW uiterlijk binnen twee maanden nadat een beroep is gedaan op de garantie, of zoveel eerder als de gelegenheidsdatum nodig maakt, aan de consument laten weten of deze in aanmerking komt voor de garantie. Zo ja, dan zal de SG CBW binnen deze twee maanden aan de consument schriftelijk het bewijs verstrekken waarmee hij een vervangende koop kan sluiten met een andere CBW-erkende bruidsmode-/maatwerkondernemer (voor een lijst van ondernemers, zie www.cbw-erkend.nl; op aanvraag kan een lijst worden toegezonden).
 7. De garantieregeling heeft de volgende voorwaarden:
 8. De consument overhandigt direct het in lid 3 bedoelde bewijs van de SG CBW aan de ondernemer waarmee de vervangende koop wordt gesloten.
 9. De vervangende koop moet gesloten worden binnen zes maanden na ontvangst van het in lid 3 genoemde bewijs.
 10. De ondernemer met wie de consument een vervangende koop wil sluiten heeft een inspanningsverplichting om de overeengekomen zaken te leveren tegen de oorspronkelijke prijs als hij dealer is van het betreffende merk en het artikel nog leverbaar is.
 11. Als de ondernemer met wie de consument een vervangende koop wil sluiten kan aantonen dat op de oorspronkelijke overeenkomst een ongebruikelijke korting is gegeven mag hij de normale verkoopprijs aanhouden.
 12. De garantie geldt voor een aanbetaling van maximaal 50% en voor maximaal 25% bij maatwerk. Heeft de consument onverplicht meer aanbetaald dan geldt de garantie niet over het meerdere.
 13. De aanbetaling van de consument wordt op de verschuldigde prijs in mindering gebracht maar niet meer dan 50% van de oorspronkelijke prijs en niet meer dan 50% van de nieuwprijs als de nieuwprijs lager is dan de oorspronkelijke prijs. Zie voor rekenvoorbeelden www.cbw-erkend.nl.
 14. De ondernemer mag een vervangende overeenkomst weigeren als hij aan SG CBW aantoont dat hij al zo veel vervangende overeenkomsten heeft gesloten dat zijn normale bedrijfsvoering in gevaar komt.
 15. De ondernemer waarmee een vervangende overeenkomst wordt gesloten kan bepaalde modellen uitsluiten van zijn aanbod, bijvoorbeeld afgeprijsde artikelen.
 16. De ondernemer waarmee een vervangende overeenkomst wordt gesloten kan vermaakkosten in rekening brengen.
 17. Niet onder de aanbetalingsgarantie vallen:
  1. overeenkomsten met zakelijke kopers;
  2. de productgarantie genoemd in artikel 12 lid 1;
  3. het sluiten van een vervangende overeenkomst zonder voorafgaande toetsing door SG CBW zoals bedoeld in lid 2.

ARTIKEL 14 – Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij

voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij de ondernemer, tijdig nadat de koper de gebreken heeft ontdekt. Bij consumentenkoop is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Een snellere melding van klachten, dat wil zeggen direct na constatering, is in het belang van ondernemer en koper. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de koper zijn rechten verliest.

 

ARTIKEL 15 – De geschillenregeling

 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van over­eenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Bruidsmode, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Hoe dit in zijn werk gaat is na te lezen op www.cbw-erkend.nl. Voor een mogelijk snellere oplossing als alternatief voor een geschillenprocedure kunnen consumenten ook gebruik maken van de CBW-erkend Bemiddelingsservice, telefoon (088) 9730607 of kijk op www.cbw-erkend.nl. Meer informatie over de Geschillencommissie Bruidsmode en hoe direct digitaal een klacht kan worden ingediend is te vinden op www.degeschillencommissie.nl.
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
 3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. Indien gebruik wordt gemaakt van de bemiddelingsservice van CBW-erkend zoals vermeld in lid 1 dan geldt dat, binnen zes weken nadat de consument is gebleken dat er geen voor hem bevredigende oplossing is gekomen of te verwachten valt van de bemiddeling, een klacht aanhangig gemaakt kan worden bij de Geschillencommissie Bruidsmode.
 4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement is in te zien op www.degeschillencommissie.nl. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Indien naast de Geschillencommissie Bruidsmode tevens de Geschillencommissie Thuiswinkel (leden van Thuiswinkel.org) of de Geschillencommissie Webshop Keurmerk (leden van de Stichting Webshop Keurmerk) bevoegd is, geldt het volgende. Voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand kunt u het beste terecht bij de Geschillencommissie Thuiswinkel of de Geschillencommissie Webshop Keurmerk. Voor alle overige geschillen kunt u het beste bij de Geschillencommissie Bruidsmode terecht. Dit houdt verband met de in de commissies aanwezige deskundigheid.
 7. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

ARTIKEL 16 – Nakomingsgarantie

 1. De SG CBW staat garant voor de nakoming van een door de Geschillencommissie Bruidsmode gewezen bindend advies door een CBW-erkende ondernemer. De consument moet binnen drie maanden nadat de termijn is verstreken waarbinnen de ondernemer het bindend advies moest nakomen een schriftelijk of elektronisch beroep hierop doen bij de SG CBW.
  1. De SG CBW geeft echter geen nakomingsgarantie als: de ondernemer het bindend advies binnen twee maanden na verzending daarvan ter vernietiging aan de rechter heeft voorgelegd;
  2. op de overeenkomst die ten grondslag ligt aan het bindend advies een beroep op de aanbetalingsgarantie genoemd in artikel 13 gedaan kan of had kunnen worden;
  3. tijdens de procedure bij de Geschillencommissie sprake is van faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van de ondernemer of zijn bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven, of een eerdere datum waarvan de SG CBW aannemelijk kan maken dat de winkel feitelijk is gesloten en niet elders is opgestart. Als hiervan sprake is, dan zal de behandeling van de geschillenprocedure worden gestaakt.
  4. De garantstelling door SG CBW is beperkt tot € 10.000 per bindend advies. SG CBW verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat de consument die op deze garantie een beroep doet zijn vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan SG CBW overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie. Voor het meerdere heeft SG CBW een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de ondernemer het bindend advies nakomt. Dit houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering voor het meerdere ook aan SG CBW over te dragen, waarna SG CBW op eigen naam en op kosten van SG CBW de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.
  5. Bij het staken van de bedrijfsactiviteiten van een ondernemer zoals bedoeld in lid 2 is het totaal aan garantstellingen aan consumenten beperkt tot een bedrag van € 10.000 per ondernemer. De afhandeling gebeurt op volgorde van binnenkomst bij SG CBW van de schriftelijke of elektronische beroepen op de nakomingsgarantie tot het maximum van € 10.000 is bereikt.

 

ARTIKEL 17 – Nederlands recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
© Copyright: INretail,
Postbus 762, 3700 AT Zeist​

Bruidsmode Corale Veenendaal
BTW nr NL8625.90.565.B01
KVK 82750521